Általános szerződési feltételek 2. rész

  1. 5.      A felelősség korlátozása

 5.1. Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami Webáruházhoz való csatlakozás és/vagy, a Webáruház megtekintése miatt következett be. Minden Vásárló Webáruház minden elemét, beleértve az oldalakat, aloldalakat és egyéb kommunikációs csatornákat kizárólag saját felelősségére használhatja.

5.2. Vásárló teljes körűen és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Más személyes adataival való visszaélés esetén vagy bármilyen egyéb hasonló esetekben Üzemeltető minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.3. Üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részeinek ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására, különös tekintettel az érdek- és/vagy jogsértő véleményekre, hozzászólásokra. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén Üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

5.4. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja az internet lehetőségeinek és korlátainak okán előforduló technikai teljesítményeket és esetleges hibákat, így Eladó semmilyen módon nem felelős különböző működési hibákért, adatvesztésért, megakadt vásárlási folyamatért vagy a bármilyen, a Webáruház használata közben bekövetkezett hibáért.

6. Szerzői jog

6.1. A www.abcakademia.hu oldalon és a http://fejlesztoabc.superwebaruhaz.hu oldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a honlap üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A honlapok szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. Az oldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető kárának külön bizonyítása nélkül is a felhasználó legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a honlap üzemeltetőjének.

6.2. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a honlap használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

6.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a honlap üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről Üzemeltető nem köteles értesíteni a felhasználót.

6.4. A honlap  bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy  saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

6.5. Az a weboldal, amelyen a www.abcakademia.hu vagy a http://fejlesztoabc.superwebaruhaz.hu oldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a honlap üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról. Üzemeltető minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt Üzemeltető hírnevének és érdekeinek.

 

  1. 7.      Adatkezelési tájékoztató

7.1. Üzemeltető az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést NEM végez. Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a honlap regisztrált Vásárlói személyes adatainak a védelmét. Ezen kívül Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, illetve azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

7.2. Működtető a Webáruház működését, tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak legteljesebb körű védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv alábbi rendelkezésének betartásával végzi:


A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

1992. évi LXIII. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;

7.3. Vásárló személyes adatainak megadása a honlapon önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul.

7.4. Amennyiben Vásárló egy másik személy megbízásából jár el a honlapon, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak felhasználásához és közléséhez.

7.5. Vásárlók hozzájárulnak, hogy Üzemeltető kezelje személyes és különleges adataikat. Üzemeltető kijelenti, hogy Vásárlói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja (a kiszállításhoz szükséges partnereknek történő adatátadás, Működtető munkavállalói), más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

7.6. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Vásárlóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. Illetve ha valamely Vásárló az ÁSZF tartalmával ellentétes, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében Üzemeltető kezdeményezi a Vásárló beazonosítását.

7.7. Üzemeltetőnek az adatkezeléssel az a célja, hogy Vásárlók megrendeléseit Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve Vásárlók vásárlói élményét, kényelmét növelni tudja.
A vásárlók által megadott adatok:

teljes név (kereszt- és vezetéknév),
email cím,
szállítási cím, számlázási cím
telefonszám

7.8.  Az adatkezelés időtartamai:


Regisztrációs fiók esetén a Vásárló által kezdeményezett, a regisztrációs fiók törlésére irányuló kérelme után megtörténő Vásárlói fiók törléséig


Vásárlás esetén a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (számlázás)

 7.9.  Vásárló minden esetben kérheti adatainak törlését vagy javítását az info@abcakademia.hu e-mail címen, vagy írásban, Üzemeltető postacímére küldött ajánlott levél formájában. A törvény által megadott adatmegőrzéshez kapcsolódó adatok törlésére azonban ebben az esetben sincs lehetőség. Ezen kívül Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről. Mindez az első alkalommal ingyenes, egy éven belül történő többszöri információkérés esetén Üzemeltető adminisztrációs díjat számíthat fel. Az adatok törlésére vagy az adatkezelésről kért tájékoztatásra irányuló kérés beérkezésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül kerül sor a megválaszolásukra.

7.10. Üzemeltető külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. A Vásárlói adatokba kizárólag Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.

7.11. Működtető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400<span class="skype_c2c_container" dir="ltr" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" onmouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)">+36 (1) 391-1400)

  1. 8.      Hírlevéllel kapcsolatos információk

8.1. Felhasználóknak az alábbiak szerint van lehetőségük feliratkozni Üzemeltető által küldött tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak továbbítására:

Bármikor a www.abcakademia.hu oldalon teljes név és e-mail cím megadásával

8.2. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes alapon történik.

8.3. Vásárlónak bármikor joga van leiratkozni a hírlevélről. Működtető 15 munkanapon belül vállalja Vásárló e-mail címének adatbázisból való törlését.

9. Panaszkezelés

9.1. A panaszok bejelentése az alábbi módokon és elérhetőségeken történhet:
E-mailen: info@abcakademia.hu.
Telefonon: +36-20/418-99-49
Postai levél útján: 2400 Dunaújváros, Szórád M út 44. 5/3

Vagy az alábbi hatóságoknál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400<span class="skype_c2c_container" dir="ltr" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" onmouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)">+36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
   Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800<span class="skype_c2c_container" dir="ltr" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" onmouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)">+36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677


9.2. Abban az esetben, ha Vásárló a Webáruház működésével, rendelés leadásával vagy termékekről kér tájékoztatást vagy tesz javaslatot, nem panaszkezelés történik.

9.3. Üzemeltető a Vásárló személyes panasztétele esetén a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, majd 15 munkanapon belül megválaszolja.

9.4. Vásárló írásban (ideértve az elektronikus úton), valamint telefonon tett panaszát Üzemeltető legkésőbb 15 munkanapon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz Üzemeltető csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • a panasszal élő Vásárló nevét,
  • a panasszal élő Vásárló címét,
  • elérhetőségeit,
  • a panasz leírását.

A panaszt elutasító álláspontját Üzemeltető indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A honlap által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 

A honlap használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket elolvasta, megértette, azokat magára nézve kötelezőnek tartja, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Jelen dokumentum szerzői jogi oltalom alatt áll, engedély nélküli felhasználása tilos.

<div id="skype_c2c_menu_container" class="skype_c2c_menu_container" style="display: none;" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" onmouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)">
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype